Klik op een training voor meer informatie.

Agressie en Weerbaarheid

Op de werkplek krijgen we steeds vaker te maken met agressie en vervelend in contacten met cliënten. Men wordt steeds mondiger en de lontjes lijken soms ook korter te worden. Vooral in klantcontacten waarbij spanning en emotie een rol kan spelen. Onze cursus helpt medewerkers om vervelend en agressief te kunnen herkennen en daarop met adequaat handelen snel en veilig te kunnen de-escaleren. Tenslotte is veilig werken op de werkplek een belangrijk item! Onderstaande training reikt hiertoe een aantal praktische tools aan.

Inhoud:

 • Omgaan met verschillende soorten agressie en weerstanden
 • Communicatie en agressie; escalerende en de-escalerende communicatie
 • Omgaan met kritiek en uitvluchten
 • Instrumenten tot bewustwording en zelfverbetering
 • Verschillende culturen (Fijnmazig en Grofmazig)
 • Praktijksimulaties
 • Het toepassen van ademhalingstechnieken
 • Omgaan met stresssituaties
 • Toepassing van fysieke handelingen waarbij de aandacht ter voorkoming van een escalerende situatie
 • Thomas Kilmann – Instrument

De cursist kent:

 • De vaardigheden om te anticiperen op situaties ten einde escalatie te voorkomen
 • Zijn of haar eigen reacties en spanningen
 • De verschillende soorten agressie (instrumentele en frustratieagressie) en weet daar professioneel op te reageren. De cursist ken ook de verschillende reactietypen: zeurgedrag en excuses, kritiek op de regels, kritiek op de persoon, verbale dreiging en fysieke dreiging.
 • De theorie van de-escalerende gesprekstechnieken
 • De vaardigheden om zelfverdedigend te kunnen handelen

De cursist heeft:

 • Vaardigheden geleerd om agressie, ook fysiek, te voorkomen
 • De vaardigheden om met stresssituaties om te gaan
 • De basisvaardigheid aangeleerd om zich te verdedigen en de eigen veiligheid zoveel mogelijk te garanderen
 • Met een professionele acteur geoefend in de verschillende op maat gesneden cases

Cursusduur:
Mentale en theoretische training: 2 dagen
Fysieke training: 1 dagdeel

Aantal deelnemers:
8 tot 12

Coachend Leidinggeven

In deze cursus leren de deelnemers het coachend leidinggeven.Hoe bouwt u een fijn, goed samenwerkend en productief team? Hoe bereikt u synergie? Hoe verkrijgt u draagkracht van uw leiderschap in uw team? Hoe behaalt u het beste rendement met uw medewerkers? Op welke wijze zorgt u voor plezier en betrokkenheid in uw team? Hoe beoordeelt u uw medewerkers? Hoe bevordert u hun zelfstandigheid? Hoe delegeert u?

Met zowel theorie als praktijkoefeningen verkrijgt de cursist zowel kennis als vaardigheid in het coachend leiderschap. Er wordt gewerkt met een acteur en via cameraopnamen wordt er persoonlijke feedback en feedforward gegeven.

De praktische oefeningen hebben betrekking op:

 • Eigen (non) verbale communicatie
 • Observeren, benoemen (non) verbale communicatie van medewerkers
 • De kunst van het vragen stellen
 • Kunnen luisteren met oren, ogen en gevoel
 • Van managen naar leiden
 • Het beste uit uw medewerkers halen
 • Het verkrijgen van teamspirit
 • Omgaan met eigen emoties en die van de ander
 • Ontwikkelen van charisma

Belangrijkste bron voor het theoretische gedeelte van de training, is de voor u op maat geschreven syllabus.

De training wordt in overleg met u aangepast aan de specifieke wensen van de betreffende instelling en kan desgewenst in-company worden verzorgd.

Eindtermen (leerdoelen):

 1. Kennis
 • U kent de theorie van (non) verbale communicatie
 • U kent de valkuilen en sterke eigenschappen van uw eigen persoonlijkheid (DISC)
 • U hebt inzicht in sturend, coachend, ondersteunend en delegerend leiderschap
 • U hebt kennis van coaching-, correctieve-, disciplinaire-, functionering-, beoordeling- en slecht
 • nieuwsgesprekken
 • U beheerst de GAAF© gesprekstechniek
 • U beheerst de LSD vraag en luistertechniek
 • U heeft inzicht in de wet van oorzaak en gevolg
 1. Vaardigheden
 • U bent meer bewust van uw eigen manier van communiceren.
 • U begrijpt de verschillende soorten van communicatie van uw teamleden
 • U bent in staat een betrokken, gemotiveerd en productief team te smeden
 • U kunt het beste uit iedere medewerker halen
 • U kunt op de juiste wijze delegeren
 • U beheerst de twee motieven om een mens intrinsiek te motiveren
 1. Attitude
 • U bent bereid minder te managen en meer te leiden
 • U ontwikkelt nieuwe gewoonten bij uzelf en uw teamleden
 • U hebt oog voor ieder individu
 • U bent een teamspeler
 • U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheid als rolmodel

Duur van de training:

Afhankelijk van het aantal deelnemers en de leerdoelstelling wordt de training in 2 tot 3 dagen gegeven.

Doel van de training:

Leidinggevenden toe te rusten in coachend leiderschap. Daardoor kan de leider het beste uit de medewerkers halen en verkrijgt deze een goed samenwerkend en betrokken team met maximale synergie.

Doelgroep:

Een ieder die leiding geeft en daar meer uit wil halen of wil groeien in zelfvertrouwen, authentiek leiderschap of assertiviteit.

Aanvangsniveau:

Afhankelijk van de gekozen leerdoelstelling. De open training is voor MBO-niveau of hoger.

Verstrekte studiematerialen:

 • Een vragenlijst aan de deelnemers vooraf
 • Werkopdrachten tussendoor
 • Een syllabus met alle benodigde theorie.
 • DISC vragenlijst en analyse
 • Thomas-Killmann assertiviteitstest
 • Zintuigen dominantie test
 • MP4 bestanden van cameraopnamen

Cursisten ontvangen aan het einde van de training een certificaat van deelname.

Kwaliteits Proces-Verbaal

MSTA biedt u een praktische ééndaagse training aan waarin alle basisregels van een goed proces verbaal behandeld worden. BOA’s dienen in de zoveel tijd te worden bijgeschoold in het schrijven van Proces-Verbaal, dit omdat er veel zaken op dit vlak wijzigen en om de uniformiteit te behouden binnen de organisatie. MSTA geeft een praktische training door iemand die in de dagelijkse praktijk werkt. Tijdens deze ééndaagse training krijgen de BOA’s duidelijke “tools” die ze in de dagelijkse praktijk één op één kunnen toepassen.

Inhoud:

Deze training zal gegeven worden door ervaren politiemensen. Deze zijn gewend om les te geven en spreken de taal van de handhaver op straat. Het cursusboek is eveneens geschreven door een ervaren politieman en hierin staan een ruim aanbod van voorbeeld pv’s die uitsluitend gericht zijn op de BOA werkzaam in Domein 1.

De cursist zal in de praktijk dit boek erbij kunnen nemen wanneer deze het PV gaat schrijven, waardoor de processen verbaal allemaal dezelfde vorm en opmaak krijgen.

Wijze van doceren:

Tijdens deze training zal gebruik gemaakt worden van de volgende werkvormen: casuïstiek, discussie aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderwijs leergesprekken. 

De cursist leert:

 • de chronologische opbouw van het proces-verbaal op te maken
 • een juridisch juist proces verbaal op te maken, zodat deze aan de kwaliteitsnorm voldoet
 • de beleidslijnen van het bedrijf te vertalen naar de praktijk
 • de actuele bevoegdheden te benoemen en weten hoe deze in een proces verbaal te verantwoorden
 • de eigen bevindingen te koppelen aan de bestanddelen van het strafbare feit

Doelgroep:

Buitengewoon Opsporingsambtenaren

Cursusduur:

1 dag, 2 dagdelen

Aantal deelnemers:

maximaal 12 personen per groep

Omgaan met Verslaafden

In klantcontacten krijgen gemeenten en instellingen steeds vaker te maken met mensen die verslaafd zijn (drugs, alcohol etc) en psychiatrisch gedrag vertonen. Hoe herken je als medewerker mensen met psychische aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen? Veel verslaafden hebben ook een psychiatrisch verleden. Als mensen onder invloed zijn van drugs, hoe herken je dat en hoe treed je adequaat op?

Doel:

De cursist heeft kennis van en inzicht in het herkennen van het gedrag van drugs- en alcoholverslaafden, alsmede psychiatrische patronen.

De cursist kan daardoor in zijn of haar werk als handhaver of in klantcontacten (bijvoorbeeld bij een woningcorporatie) adequaat reageren op het gedrag, zodat de-escalatie of anderszins effectief handelen in een vervelende situatie het gevolg kan zijn.

Inhoud:

In onze nieuwe training Omgaan met Verslaafden komen al deze aspecten aan de orde. Er wordt ingegaan op verslaving, stemmingen en psychosen. Ook enkele persoonlijkheidsstoornissen zoals antisociaal, Borderline en narcisme worden behandeld, er wordt vooral getraind op het goed en veilig kunnen communiceren met deze mensen in een contactsituatie op straat (bij Handhaving) of bijvoorbeeld bij een woningcorporatie.

Het DISC-Persoonlijkheids- en Agressieprofiel loopt als een rode draad door de training en laat de cursist zijn of haar sterke kanten en valkuilen zien in een situatie van contact met verslaafden en psychiatrische personen. Hoe adequaat handelen wordt uitgebreid “op de eigen persoon” getraind. Ook vindt er training plaats in het herkennen van drugs en omgaan met de Opiumwet.

De cursist kent:

De verschillende gedragingen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Gedragsherkenning van drugs- en alcoholverslaafden en kent de juiste strategie om deëscalatie in een gesprek met vervelend cq storend gedrag toe te passen, alsmede de eigen veiligheid te waarborgen.

De cursist heeft:

Kennis van en ervaring opgedaan middels het werken met een acteur in situaties waarin adequaat moet worden opgetreden in situaties van vervelend cq agressief gedrag van verslaafden

Cursusduur:

6 dagdelen waarvan 2 dagdelen met een acteur.

Stresstraining voor Leidinggevenden

In veel bedrijven zijn het mensen die het succes van de onderneming bepalen. Tevens vormen zij de grootste kostenpost van het uitgavenbudget. Het optimaal benutten van de capaciteiten van mensen is dus een cruciale succesfactor effectiever en gezonder leven.

Wat is stress?

Stress is een vorm van spanning die in het lichaam optreedt als reactie op externe prikkels en die gevolgd wordt door een bepaald patroon van fysiologische reacties.

Stressmanagement training

De training stressmanagement richt zich op stress als gevolg van overbelasting.

Stress is iets heel persoonlijks; het zijn immers externe prikkels die de stress veroorzaken. Zo kan de externe prikkel ‘gebrek aan ondersteuning’ voor de een zeer stressvol zijn, terwijl een ander er juist een uitdaging in ziet. Er zijn elf groepen van externe prikkels, stressoren, die ongezonde fysiologische reacties in werking kunnen stellen. Door middel van een test wordt individueel vastgesteld welke stressoren vooral leiden tot stressbelasting. Aan de hand van de stressor die het hoogst scoort, of de stressor die door de deelnemer als het meest belastend wordt ervaren, leert de deelnemer een methodiek om de stressor aanvankelijk te managen en vervolgens te elimineren.

Dag 1

Tijdens dag 1 wordt het fenomeen stress besproken. Vervolgens leren de deelnemers in een aantal oefeningen hun stress te herkennen. Daarna komt de cruciale stap van het erkennen van stress. Dit is noodzakelijk om de deelnemers vanuit intrinsieke motivatie te laten werken aan het verminderen van hun stress. Na deze stap wordt de test gemaakt en werken de deelnemers verder individueel aan het leren managen van hun stress. Ze kijken eerst naar situaties die voor hen vooral stressvol zijn en het gedrag wat zij daarbij vertonen. Het gedrag wordt gelinkt aan belemmerende overtuigingen, de veroorzakers van het gedrag. Daarna leren zij hoe je een situatie objectief kan beoordelen en dus wegblijven van de subjectieve belemmerende overtuigingen. Tot slot leren zij een vijftal stressmanagement technieken om op de korte termijn de stress de baas te blijven. Deze technieken zijn gericht op het wegnemen van de symptomen van stress en daarmee dus een oplossing voor de korte termijn. De deelnemers krijgen een aantal opdrachten mee om zich voor de volgende bijeenkomst de technieken echt eigen te maken.

Dag 2

In dag 2 leren de deelnemers een vijftal coping strategieën om de oorzaken van stress te elimineren. Zij werken de hele dag aan een persoonlijk actieplan dat deels tijden de training en deels na de training wordt uitgevoerd. Daarnaast vindt er een verdieping plaats op het aanpakken van belemmerende overtuigingen. Ook vindt er een verdieping plaats op de stressmanagementtechnieken voor de korte termijn, nu toegesneden op de meest effectieve technieken voor het individu. Aan het eind van de dag hebben de deelnemers een compleet actieplan waarmee ze aan de slag kunnen.

Stressmanagement voor managers/leidinggevenden

Als managers/leidinggevenden wil je dat jouw medewerkers optimaal presteren. Stress is een factor die dit streven ernstig kan verstoren. Managers kunnen geconfronteerd worden met over- en onderbelaste medewerkers.

Overbelaste medewerkers

Overbelaste medewerkers presteren laag. Daarbij ontwikkelen zij, door verkeerde fysiologische reacties, klachten die leiden tot ziekteverzuim. Een ernstige vorm van stress-gerelateerde uitval is de burn-out. Gemiddeld leidt een burn-out, volgens de cijfers van het CBS, tot 167 dagen ziekteverzuim. En dat komt bij al het kortdurend ziekteverzuim op weg naar de burn-out.

Onderbelaste medewerkers

Zoals we hebben gezien in de grafiek presteren onderbelaste medewerkers ook lager. Er schuilt nog een ander gevaar in het ongenoegen dat deze medewerker ervaart door de onderbelasting. Dit ongenoegen uit zich vaak in kwaadwillende gehoorzaamheid, traineren en afleiden of zelfs hinderen van collega’s. De effecten van de verspilde tijd door onderbelasting worden hiermee aanzienlijk vergroot.

De training stressmanagement voor managers/leidinggevenden.

In deze training krijgen de managers/leidinggevenden inzicht in de stressmanagement training die hun medewerkers volgen. Hierdoor kunnen zij medewerkers faciliteren bij de uitvoering van het actieplan en op de juiste wijze het gesprek erover aangaan.

Daarnaast krijgt de manager/leidinggevende zicht op het herkennen van signalen van over- en onderbelasting en kan op tijd het gesprek aangaan en/of maatregelen nemen.

Onderhandelen in lastige situaties

We onderhandelen vaker dan we bewust zijn. Helaas vaak niet op de juiste manier. Hierdoor worden onnodig relaties beschadigd en is de netto winst van een onderhandeling minder groot dan zou kunnen. Deze cursus geeft een geweldig handvat om effectiever te onderhandelen. We maken gebruik van de Harvard methode. Een methode die inzicht geeft in achterliggende belangen en die voor alle partijen uiteindelijk winst op levert.

Doel:

Mensen tijdens onderhandelingssituaties zeker te maken, zo de confrontatie durven aangaan en na een onderhandeling echt tevreden zijn.

Inhoud:

 • Vaststellen van persoonlijke aandachtspunten.
 • Uitleg van de Harvardmethode.
 • Onderscheid tussen onderhandelen vanuit standpunten en onderhandelen vanuit belangen.
 • Het belang van de duurzame relatie.
 • Het evenwicht tussen relatiegericht en doelgericht onderhandelen.
 • Van tegenstanders naar partners.
 • Voorbereiding op onderhandelingen.
 • Wat te doen wanneer het misloopt.
 • Het beste alternatief zonder overeenkomst.
 • Het oefenen van onderhandelingsgesprekken.

De cursist kent:

 • De eigen grondhouding, gedrag en gewoontes tijdens onderhandelingssituaties
 • Het onderscheid tussen denken en handelen vanuit standpunten en denken en handelen vanuit belangen
 • Het belang om te investeren in de duurzaamheid van de relatie met de onderhandelingspartner
 • De systematiek van het zoeken en exploreren van gezamenlijke belangen
 • Het beste alternatief zonder overeenkomst

De cursist heeft:

 • Meer mogelijkheden om onderhandelingen te sturen naar een goed resultaat voor zichzelf en de ander.
 • Een houding die zowel gericht is op de duurzaamheid van de relatie met de onderhandelingspartner, als op de verschillende belangen.
 • De communicatieve vaardigheden om van de onderhandelingspartner een medestander te maken.
 • De vaardigheid mogelijkheden en opties te vergroten.
 • Een strategie om in vijf stappen een doorbraak te bewerkstelligen.
 • Een plan als de onderhandeling misloopt of de emoties het overnemen.

Doelgroep:

Voor iedereen die zich wil bekwamen in een onderhandelingstechniek waarvan de werkzaamheid inmiddels ruimschoots bewezen is.

Cursusduur:

1 dag (2 dagdelen),

2 dagen (4 dagdelen) of

3 dagen (6 dagdelen.

Bij een eendaagse training wordt de methode geïntroduceerd en geoefend.

Bij een tweedaagse training wordt de methode met meer diepgang uitgelegd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een acteur en komen de persoonlijke actuele situaties van de cursist uitgebreider aan de orde.

Bij een driedaagse training wordt de training uitgebreid met het onderdeel vechtkunst/boksen. Door het boksen ervaar je fysiek wat jij geneigd te doen bent in communicatie, onderhandelingen, conflicten, kortom in spannende situaties en is hierdoor een goede spiegel.

Aantal deelnemers:

8 tot maximaal 16 personen

Projectmanagement

Tot nu toe werd door MSTA een tweetal cursussen op het gebied van projectmanagement verzorgd: de tweedaagse cursus Projectmatig werken (PMW) en een driedaagse cursus Projectmanagement (PM). De cursus PMW was bestemd voor medewerkers die kennis willen maken met het verschijnsel projectmatig werken op basis niveau; de elementaire beginselen van projectmatig werken werden aangeboden. Na het volgens van deze basiscursus weten cursisten wat een project is, uit welke fasen een project bestaat hoe om te gaan met planning en risicoanalyse en hoe een projectorganisatie eruit ziet. Daarnaast werd aandacht besteed aan de teamrollen van Belbin, nodig om projectteams samen te stellen en bewust te zijn van de functie van de verschillende teamrollen in een project.

De cursus PM was een vervolg op de cursus PMW en ging dieper in op de reeds in de cursus PMW behandelde onderdelen. Bovendien werd heel veel aandacht besteed aan de beheersingsaspecten van een project : tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie, waarbij aan een stakeholders-analyse  (omgevingsanalyse) en een communicatieplan aandacht werd besteed. De bedoeling van deze cursus PM was om cursisten in staat te stellen leiding te kunnen geven aan een project. Hierbij werd een link gemaakt naar PRNCE2-aspecten, omdat deze projectmethode de standaardmethode is die IVW intern hanteert. Cursisten hebben een concreet projectonderwerp naar de cursus meegenomen en nader in subgroepjes uitgewerkt tot een concreet projectplan of in PRINCE 2- termen, een projectinitiatiedocument (PID). Deze cursus was een goede voorbereiding op het behalen van het Foundation examen van PRINCE2 zoals georganiseerd door EXIN.

Naar aanleiding van klantvragen heeft MSTA de beide cursussen geïntegreerd tot een cursus Projectmanagement, enerzijds omdat de cursus PMW reeds door de meeste collega’s is gevolgd, anderzijds om een passend vervolg aan te bieden voor degenen die PMW hebben gevolgd, echter zonder dat zij behoeven te worden voorbereid op het Foundation niveau van de officiële PRINCE 2-cursus. Wel is als randvoorwaarde gesteld dat het eindniveau van de nieuw te ontwikkelen cursus PM moet worden behouden. Bij organisaties waar PRINCE2 de gehanteerde projectmanagementmethode is, zal deze methode als kapstok (kader) worden gebruikt om inhoud te geven aan de leerdoelen, zonder echter de cursisten op te leiden voor PRINCE2

Doel:

Het eindproduct van de cursus is een projectplan, plan van aanpak project of een (PID) dat op de laatste dagdeel zal worden gepresenteerd door de (groepjes van ) cursisten. Na verwerking van (eventuele) feed back van medecursisten en docent zal het projectplan worden aangeboden (al dan niet vergezeld van een presentatie ) aan de respectievelijke lijnchefs van de cursisten.

Inhoud en opbouw van de cursus PM(nieuwe stijl)

 • De volgende onderdelen komen aan de orde:
 • Projecten doen
 • Projectcyclus
 • Doel, resultaat en scope
 • Projectvoorbereiding
 • Activiteiten, middelen en budget
 • Projectplanning
 • Projectorganisatie
 • Risicoanalyse-en management
 • Projecten beheersen (TGKIO)
 • Omgevingsanalyse(stakeholdersanalyse)
 • Communicatie rondom een project

De cursist

 • Kan de principes van projectmatig werken op effectieve wijze toepassen.
 • Heeft een visie ontwikkeld t.a.v. het faseren van projecten en deze op effectieve wijze toepassen (stuurinformatie, mijlpalen, beslismomenten).
 • Kan op effectieve wijze omgaan met belangen in en rondom projecten en vanuit dit, algemeen geaccepteerde doelen en resultaten definiëren.
 • Is in staat om een projectplan (PID) te gebruiken als stuurmechanisme, als coördinatiemechanisme, als controlemiddel en als communicatiemiddel.
 • Heeft een eigen visie ontwikkeld t.a.v. het belang van geld- en capaciteitsbeheersing van projecten gelet op doel, scope en resultaat.
 • Is in staat een effectieve planning voor een project op te zetten (projectplanning en/of mijlpalenplanning en/of strokenplanning en/of netwerkplanning).
 • Is in staat met behulp van de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit. Informatie, Organisatie, (TGKIO) een project op te richten en te beheersen en hierin op effectieve wijze om te gaan met belangentegenstellingen.
 • Is in staat om risico’s in kaart te brengen, te analyseren en gepaste maatregelen te bedenken en te implementeren.
 • Is in staat o.b.v. het doelmatigheidsmodel voor projectteams op effectieve wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en bevoegdheden t.a.v. opdrachtgever en opdrachtnemer en op deze wijze een projectorganisatie in te richten.

MSTA kan voor uw medewerkers een coachingstraject verzorgen bij de concrete implementatie en uitvoering van de resp. projecten a.d.h.v. de laatst bijgestelde projectplannen.

Cursusduur:

4 dagen

Strafvordering op straat

Voor de handhaver op straat is parate kennis van de bevoegdheden de grondslag van het functioneren op straat. Bij onvoldoende kennis zijn de gevolgen dat er onzekerheid in het handelen op straat optreed en er fouten in de afhandeling komen. Dit kost tijd en soms imagoschade. MSTA helpt u om dat op een korte en eenvoudige manier te voorkomen. Door één dag per jaar de basisbevoegdheden inclusief de nieuwe wetgeving bij ons te volgen bent u geheel actueel. Tevens krijgt u van ons een reader met de actualiteiten inclusief besproken casuïstiek mee.

Doel: 

De deelnemer kan de (actuele) bevoegdheden die voor de dagelijkse praktijk nodig zijn op de juiste wijze toepassen.

Inhoud:

 • De politiewet/ Materieel strafrecht/Formeel strafrecht/Casuïstiek/Verdere invulling kan in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden/ Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
 • Verder brengt de deelnemer zijn eigen situatie in en zal behandeld worden. Deze trainingsdag zal interactief zijn.
 • De deelnemer ontvangt het actuele boekje Strafvordering op straat.

Doelgroep:

Opsporingsambtenaren

Trainingsduur:

1 dag

Aantal cursisten:

Maximaal 15 personen