Opleidingen

Opleidingen

Klik op een opleiding voor meer informatie.

APV en Milieu

Wat is het?

De Algemeen Plaatselijke Verordening is de verordening waar de handhaver over het algemeen het meest mee te maken krijgt. Handhaven van de APV is zijn/haar hoofdtaak. Goede kennis en praktische toepassing, zeker als het gaat om de milieudelicten, zijn van wezenlijk belang voor een goed en professioneel optreden. Deze enerverende en praktische cursus mag niet ontbreken op je CV. Door zeer veel werknemers van gemeenten wordt naar deze cursus gevraagd.

Doel
De cursist kennis te laten maken met de opbouw en indeling van de APV. Snel de onderwerpen kunnen opzoeken die van toepassing zijn bij jouw optreden. De relevantie en samenhang kunnen vinden en begrijpen tussen de artikelen uit de APV en andere wetgeving of verordeningen.

Inhoud opleiding:
APV regelgeving behandelen
Afvalstoffenverordening behandelen
Andere relevante wetgeving (Wet Economische Delicten/ Flora- en faunawet)
Casuïstiek en praktijksimulatie
Proces-verbaal en miniproces-verbaal
Toezicht en opsporing
Bestuurlijke handhaving en boete
Strafrechtelijke handhaving
Bevoegdheden

Cursusduur:

4 dagdelen

Aantal deelnemers:

8-15 personen

Basiscursus Bestuursrecht

Wat is het?
De Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) wordt voor de handhaver steeds belangrijker. In de afgelopen jaren is bijvoorbeeld de bestuurlijke boete geïmplementeerd. Hiermee werd geanticipeerd op ontwikkelingen in de Algemene Wet Bestuursrecht.
Nadat de Derde tranche AWB, op het gebied van dwangmiddelen wijzigingen doorgevoerd heeft, is op 1 juli 2009 de Vierde tranche AWB in werking getreden. Beide tranches bevatten uniforme regelingen die op bestuurlijk handhavingsgebied relevant zijn.In de Vierde tranche wordt een algemene regeling omtrent de bestuurlijke boete getroffen.
Inmiddels komt de bestuurlijke boete in enkele tientallen wetten reeds voor en zijn of gaan diverse handhavinginstanties over van strafrechtelijke naar bestuursrechtelijke handhaving. Het gaat om substantiële bedragen waarmee het bestuur straft.
Zowel uitvoerenden als beleidsmakers en management blijken in de dagelijkse handhavingpraktijk behoefte te hebben aan scholing op bestuursrechtelijk gebied om vragen hieromtrent te kunnen beantwoorden.

Doel
Deelnemers kennis en inzicht te verschaffen in:
De historie en systematiek van de AWB;
De formele bestuursrechtelijke bevoegdheden en dwangmiddelen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB);
De Vierde tranche AWB en het handhavingmiddel de bestuurlijke boete.

Inhoud (op hoofdlijnen):
De cursus geeft een kort historisch overzicht van het bestuursrecht in Nederland. Vervolgens wordt overgegaan tot de behandeling van de totstandkoming, reikwijdte en doelstelling van de AWB.
Er wordt inzicht gegeven in de structuur en opbouw van de AWB.
Daarnaast wordt inzicht verschaft in de door de AWB gehanteerde begrippen en de beginselen van behoorlijk bestuur.
Ook elementen zoals bezwaar en beroep, de handhavingmogelijkheden, klachtrecht en parallellisatie met strafrecht komen aan de orde.
Er wordt aandacht gegeven aan de toezichtbevoegdheden als opgenomen in de derde tranche van de AWB (vorderen inlichtingen, inzage administratie, betreden plaatsen, bestuursdwang, voorlopige maatregel etc.).
Tevens wordt aandacht geschonken aan de overgang van bestuursrecht naar strafrecht dan wel het gelijktijdig bestuurlijk en strafrechtelijk handhaven.
Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de 4e Tranche AWB en het handhavingmiddel de bestuurlijke boete. Er wordt uitgebreid weergegeven welke boetemodellen er zijn.
Tevens wordt artikelsgewijs weergegeven welke formele bestuursrechtelijke rechten en plichten er voor partijen zijn.
Er wordt stilgestaan bij de verweermiddelen die de burger heeft en welke invorderingsmogelijkheden het bestuursorgaan heeft.

Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP)

Inhoud:
Men leert verbanden te leggen tussen de wet en regelgeving van de BRP en het toepassen in de praktijk daarvan.

– Hoe stel je iemands identiteit vast (theorie en praktijk)
– Het maken van risicoprofielen met betrekking tot adresbestanden.
– Overbewoning herkennen
– Begrip “briefadres” en de eisen daarvan.
– Aanwijzing Toezichthouder en zijn bevoegdheden.

(De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet BRP.)

– Rechten en plichten van de toezichthouder
– Bevoegdheden toepassen in de praktijk
– Huisbezoek en eventueel Buurtonderzoek.
– Stel de goede vraag op het goede moment.
– Herkennen van identiteitsfraude
– Bestuurlijke boete opleggen
– Het begrip “in onderzoek stellen” en de gevolgen hiervan voor de betrokken persoon.
– Het maken van een goede onderzoeksrapportage die eventueel stand houdt tot bij de
rechtbank.
(Voor toezichthouders van gemeentes worden vaak BOA’s ingezet. Zij hebben
regelmatig problemen met de Nederlandse taal en het “dichttimmeren” van de
rapportage zodat onomstotelijk vast komt te staan dat een persoon wel of niet zijn
hoofdverblijf op het BRP adres heeft.)

Resultaten na de opleiding:

– op kunnen treden als toezichthouder met bevoegdheden
– vaststellen wie er wel en niet woonachtig zijn
– een goede onderzoeksrapportage kunnen maken.

Duur van de opleiding:
2 dagen

Aantal deelnemers:
Maximaal 8

Prijs van de opleiding:
Uitgaande van een incompany opleiding komen de kosten hiervoor op € 3100,00 voor 4
dagdelen.
Dit is een 2-daagse cursus met acteur.

Benodigdheden:
– Een leslokaal met beamer en white board + flip-over
– Een ruimte die als woning kan worden gebruikt

Bevoegdheden

Wat is het?
Inhoud:
• De politiewet
• Materieel strafrecht
• Formeel strafrecht
• Casuïstiek
• Verdere invulling kan in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden
• Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Doelgroep:
Algemeen opsporingsambtenaren in de rang van agent tot en met brigadier

Doel:
De cursist kan:
• De (actuele) bevoegdheden die voor de dagelijkse praktijk nodig zijn op de juiste wijze toepassen

Inhoud:
• De politiewet
• Materieel strafrecht
• Formeel strafrecht
• Casuïstiek
• Verdere invulling kan in overleg met de opdrachtgever op maat gemaakt worden
• Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Cursusduur:
1 dag

Aantal cursisten:
Maximaal 15

Bevoegdheden BOA in Domein 1

Doel:
De cursist:
• Krijgt alle artikelen die aan Domein 1 toegekend zijn op een rij
• Weet welk beleid de gemeente voert waar hij/zij werkzaam is
• Kan op de juiste manier optreden tegen overtredingen die binnen Domein 1 vallen

Inhoud:
Van onderstaande wetten wordt uitsluitend behandeld wat binnen Domein 1 in de akte staat.
• Wegenverkeerswet 1994
• Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
• Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)
• Hondenproblematiek
• Wetboek van Strafrecht
• Bijzondere wetten
• Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
• Milieutaak
• Vuurwerkbesluit
• Wrakken
• Bevoegdheden toezichthouder
• Parkeerbelastingen (Fiscaal Parkeren)

Cursusduur:
8 dagdelen inclusief 1 dagdeel toets

Aantal deelnemers
Maximaal 15 personen

Biker voor BOA’s

Wat is het?
Handhaven op de fiets is een vak apart. Gewoon handhaven is al een interessante uitdaging. Op de fiets komen daar nog heel wat bijzonderheden bij. Binnen de Bikeropleiding leren wij uw mensen de vaardigheden, die nodig zijn om op de juiste manier gebruik te maken van de fiets. Naast technisch en tactisch fietsen, zijn conditie- en proceduretrainingen onderdeel van de opleiding. Handhaven op de fiets biedt grote voordelen. Je komt op locaties waar je met de auto niet bij komt, je bent een stuk sneller dan te voet en het publiek waardeert deze inzet over het algemeen enorm! Maar het is wel zaak goed voorbereid te zijn op wat je tegen kunt komen en om te weten hoe je de fiets in je voordeel kan gebruiken.

Doel:
Op een veilige manier door het verkeer fietsen en de juiste bikeprocedures toepassen

De cursist:

• Beheerst de fiets technisch op de verschillende aspecten
• Kan veilig en effectief in een winkelcentrum surveilleren en handelen
• Kan veilig en effectief op straat en op ruw terrein surveilleren en handelen
• Kan veilig in menigten fietsen en handelen
• Kan een aanhouding van een verdachte met de fiets uitvoeren
• Kan een automobilist met de fiets laten stoppen en controleren
• Kan het juiste onderhoud aan de fiets uitvoeren
• Kan op de juiste wijze met jeugd communiceren
• Kan een veilige werkomgeving creëren

De cursist heeft geoefend met:
Communiceren met jeugd
Rijden en handelen op onverhard terrein
Rijden en handelen in een winkelcentrum
Schakelen, balans, vallen, noodstop, slide, snelle op en afstap en bochten nemen
Zichzelf verdedigen met de fiets
Een verdachte aanhouden met de fiets
Hindernissen nemen
Een automobilist laten stoppen en controleren
Een veilige werkplek creëren
Het afdalen met de fiets van trappen

Inhoud:
De inhoud van de opleiding wordt gekenmerkt door veel praktisch oefenen met de fiets, afgewisseld
met communicatieve vaardigheden met jeugd en technische aspecten.

Cursusduur:
6 dagdelen inclusief 1 dagdeel examen op een parkeerplaats met hindernissen.

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 10 personen

Certificaat:

Bij het slagen voor het examen ontvangt de cursist het certificaat Bikeropleiding voor BOA’s

Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Wat is het?
De buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), vaak een specialistische functionaris, vervult een betekenisvolle rol in de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Van de BOA wordt daarom ondermeer verlangd dat deze bekwaam is voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden. Daartoe moet de BOA beschikken over basiskennis en basisvaardigheden met betrekking tot strafrecht, strafvordering, het opmaken van een combibon en Gespreks- en Benaderingstechnieken. In de eindtermen, zoals vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is dit verder uitgewerkt. In de mede door samenwerkende partners van MSTA ontwikkelde cursus zijn deze eindtermen leidend.

Doel
De cursist kan met goed gevolg het examen afleggen van het Ministerie van Justitie voor Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Inhoud:
• Staatsinrichting
• De rechtelijke macht
• De politiewet
• Het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
• Materieel strafrecht
• Formeel strafrecht
• Gespreks- en benaderingstechnieken
• Het uitschrijven van een combibon
• Theorie gericht toepassen
• Inschatting van situaties
• Onderbouwen van handelen
• Procedures en wettelijke richtlijnen correct toepassen

De cursist kan:
Met goed gevolg het examen afleggen van het ministerie van justitie voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Het geleerde in de praktijk brengen.

De cursist heeft:
Inzicht in het rechtsbestel
Kennis van de bevoegdheden
De vaardigheden om een deëscalerend bekeuringsgesprek te voeren en de combi-bon in te vullen

Cursusduur:
10 dagen (indien u het examen voor de eerste keer doet)
9 dagen (indien u het examen voor de eerste keer doet en u een HBO niveau heeft)
7 dagen (wanneer u al eerder de BOA opleiding heeft gevolgd, herhalingscursus)Individuele begeleiding is mogelijk op aanvraag

Aantal cursisten:
Maximaal 18

Drank- en Horecawet basis

Wat is het?
De controle op de Drank- en Horecawetgeving werd op 1 januari 2013 overgedragen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten. Een doelgericht – toezicht op en handhaving van – de diverse wettelijke voorschriften met betrekking tot de horeca vereist een klantgerichte benadering door de gemeentelijke handhaver. Tevens is aanvullende kennis van relevante wettelijke voorschriften een must, omdat de BOA – opleiding zich grotendeels beperkt tot de strafwetgeving. MSTA heeft genoemde opleiding ontwikkeld op basis van ervaringen bij gemeenten en heeft daarbij bewust gekozen voor een praktijkgerichte opzet.

Doel
Het doel van deze training is om de gemeentelijke handhaver voor te bereiden op zijn taakveld ‘toezicht op de naleving van drank en horeca wet- en regelgeving’. En het met succes afleggen van het Examen bij de NVWA.

Inhoud:
– Behandelen doelen en basisbegrippen DHW
– Bestuurlijke boete en strafrecht
– Toezichthouder versus (buitengewoon) opsporingsambtenaar
– Nieuw in de wetgeving
– Bevoegdheden
– Verboden in de DHW
– Strafbaarheid
– Methoden voor toezicht
– Boeterapport en proces-verbaal
– Geheimhoudingsplicht, ambtsmisdrijven en ambtsbescherming
– Proeftoets
– Training on the job

Doelgroep:
De aangewezen handhavers (toezichthouders) van de gemeenten, die belast zijn met het taakgebied Drank en Horeca.

Examen:
De opleiding is afgestemd op het examen van de NVWA.

Opleidingsduur
8 tot 10 lesdagen

Naar behoefte kunnen er 2 coachingavonden worden ingepland, tijdens deze coachingavonden wordt de theorie omgezet naar de praktijk. Men gaat in een klein groepje een supermarkt, een slijterij en een horecabedrijf bezoeken en beoordelen of alles volgens de DHW-wet in orde is.

Aantal deelnemers:
Het maximum aantal deelnemers is 12

Drank en Horeca (in de praktijk)

Wat is het?
(de schakel tussen de DHW opleiding en de praktijk) De toezichthouder Drank- en Horecawet heeft een belangrijke taak binnen een gemeente. Bij een goede handhaving van de DHW kunnen veel ongewenste situaties en overlastgevallen worden voorkomen. Maar hoe doe je dat, goed handhaven? Want het is duidelijk dat een gedegen kennis van de DHW alléén niet genoeg is. De toezichthouder ontmoet in de praktijk zoveel verschillende soorten mensen en situaties dat hij goed moet weten wat zijn eigen gedrag teweeg brengt en welk gedrag het best gewenste resultaat oplevert. Want juist dát blijkt een sleutel tot succesvol handhaven van de DHW te zijn.

Doel:
Het goed weten welk gedrag past in welke situatie, ze weten datgene in te zetten wat op dat moment nodig is.

Inhoud:
Twee belangrijke peilers in het dagelijks functioneren van de toezichthouder DHW zijn observeren en communiceren. Deze twee onderwerpen zijn daarom uitgewerkt in praktisch lesmateriaal en vormen de hoofdinhoud van de cursus ‘Handhaving DHW in de praktijk’. Op het eerste gezicht lijken dit misschien twee heel verschillende onderwerpen. Maar efficiënt observeren en effectief communiceren komen voort uit hetzelfde inzicht: bewust zijn van je eigen handelen en van de effecten daarvan. Om deze kwaliteiten te verbeteren heeft MSTA een basis-2-daagse en een verdieping-2-daagse ontwikkeld.
De training wordt gegeven door een gedragsdeskundige en een observatiedeskundige. Zij worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige uit de handhavingpraktijk.

Werkwijze:
• theorie (kort)
• technische kennis overdragen
• oefenen met acteur/rollenspellen
• discussiemomenten mbt ervaringen uit de praktijk
• oefenen met camera
• de straat op en onder supervisie oefenen in de praktijk (en dat groepsgewijs bespreken).

Onderwerpen:
• waarnemen van eigen handelen
• begrijpen hoe en waarom mensen allemaal anders reageren
• houdingsaspecten
• verschil tussen subassertieve, assertieve en agressieve communicatie
• basistechnieken van (statische en dynamische) observatie
• persoonlijke mogelijkheden en beperkingen tijdens het observeren
• kennis van het observatieproces mbt proportionaliteit en subsidiariteit

De deelnemer leert:
• effectief te communiceren
• efficiënt en doeltreffend te observeren
• zichzelf en zijn eigen handelen waar te nemen en het effect ervan in te schatten
• zijn eigen kwaliteiten en minder sterke punten kennen, waardoor het zelfvertrouwen in het functioneren groeit
• verschillende situaties te beantwoorden met passend gedrag
• vooruit te denken over de juiste te nemen stappen in observeren en communiceren
• persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor zijn aandeel in het proces van handhaving en opsporing.

Verdieping:
De verdiepingstraining biedt o.a. supervisie in praktijkvoorbeelden (op straat), observatietraining ‘on the job’, opnames van actie op straat met een camera en gezamenlijke groepsbesprekingen daarvan. Deze delen zijn afzonderlijk te boeken. Incompanytraining is mogelijk.

Fiscaal Parkeren

Wat is het?
U of uw medewerkers hebben een korte doch concrete en professionele cursus nodig om te kunnen en te mogen optreden als fiscalist parkeren. Een toets (examen) en communicatietraining kan onderdeel uitmaken van de training.

Doel:
De cursist opleiden tot fiscaal controleur parkeren.
De cursist kan:
• Fiscale parkeergedragingen op correcte wijze afhandelen
• Een naheffingsaanslag maken
• Wettelijke regelgeving toepassen

Doelgroep:Fiscaal controleurs
Handhavers

Inhoud:
Regelgeving parkeerbelastingen
Wie is belastingplichtige en/of houder van een voertuig?
De naheffingsaanslag
Parkeernota betreffende plaats
Relevante wetgeving zoals wegenverkeerswet en APV
Protest
Jurisprudentie

Extra:
Eventueel kan de cursus samengaan met een training communicatie
Een examen of toets kan deel uitmaken van de cursus

Cursusduur:
2 dagdelen

Aantal deelnemers:
Maximaal 20

Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)

Wat is het?
De opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot het paspoort voor een functie in de Openbare Ruimte. Als gevolg daarvan heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie bepaald dat het diploma HTV het toekomstgerichte diploma voor handhavers in Domein I is. Daarbij heeft zij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving(ExTH) aangewezen als de organisator en uitvoerder van de examens HTV en de regievoerder van de Permanente Her- en Bijscholing in Domein I. Gemeenten hebben MSTA ervaren als een opleidingspartner die meer biedt dan alleen de opleiding. Wij begeleiden haar handhavers op het gebied van competentieontwikkeling om aan de exameneisen HTV te kunnen voldoen. Daarnaast is gebleken dat de opleiding in een aantal gemeenten heeft bijgedragen aan de organisatieontwikkeling. De opleiding is inclusief de verplichte vakken Nederlands, Engels, loopbaan & burgerschap en rekenen.

Doel
De BOA Domein I door middel van competentieontwikkeling op te leiden Handhaver Toezicht en Veiligheid en voor te bereiden op het examen HTV.

De deelnemer
Is zich bewust van de vereiste competenties voor de handhaver en kan daar over van gedachten wisselen in de werkomgeving.
Heeft zich praktische vaardigheden eigen gemaakt.
Heeft zich de relevante wet- en regelgeving van Domein I eigen gemaakt.
Is in staat om succesvol het examen HTV af te leggen.

Opleidingsduur:
20 tot 25 dagen, 1 lesdag in de week

Doelgroep
Handhavers Openbare Ruimte Domein I.

De deelnemers moeten in het bezit van het BOA-getuigschrift en een certificaat Levensreddende Handelingen om het examen te kunnen afleggen.

Herhalingscursus milieu

Doel
De cursist kan:
• Overtredingen herkennen en weet waar hij de relevante wetgeving kan vinden
• Afvalstoffen (juridisch) herkennen
• Processen-verbaal maken in verschillende vormen (mini/uitgebreid/lik-op-stuk) en de juiste tenlastelegging samenstellen.De cursist heeft:Inzicht in de relevante milieuwetgeving
Inzicht in zaken als autowrakken en bijvoorbeeld gevelreiniging
Kennis van de verbanden tussen de verschillende wetten
Inzicht in de verschillen tussen toezicht en opsporing
Ruime kennis van zijn bevoegdheden

Inhoud:
Toezicht en opsporing
Bevoegdheden
Processen-verbaal
Definitie afvalstoffen
Autowrakken
Gevelreiniging (of ander onderwerp in overleg)
Bestuurlijke (boete) en strafrechtelijke handhaving
Wet milieubeheer hoofdstuk 8 en 10
Andere relevante wetgeving

Cursusduur:
4 dagdelen

Aantal deelnemers:
8 tot 15

Kentekenregistratie

Doel
De cursist kan omgaan met wettelijke bepalingen gesteld in het Kentekenreglement.

Doelgroep:
Parkeercontroleurs en gemeentelijk handhavers

Inhoud:
Kentekenreglement
Wegenverkeerswet
Jurisprudentie

Cursusduur:
2 dagdelen

Aantal deelnemers:
Maximaal 20

Milieu

Wat is het?
Deze op maat gemaakte cursus is bestemd voor handhavers (BOA’s in domein 1) met taakaccent milieu. Zij wensen op maat opgeleid te worden zodat zij conform het beleid in de gemeenten de milieutaak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Doel
De BOA handhaver beter toe te rusten in het taakgebied Milieu.Opdrachtgever zal op beleidsmatige gronden een keuze maken uit onderstaande onderdelen van de milieutaak van BOA in Domein 1.

Keuze-onderdelen:

 1. APV (standaard van VNG wat betreft artikelen). Behandelen artikelen eigen apv artikelen
 2. Bomenverordening i.v.m de Wabo en de Wet Economische Delicten
 3. Alle artikelen van de Afvalstoffenverordening.
 4. Wetboek van Strafrecht artikelen 428 en 429
 5. Wet milieubeheer. Hoofdstuk Milieu uit lesboek PHB, module 2. Hfdst. 10, art. 8.40, inrichting en relatie met de Wet op de Economische Delicten.
 6. Waterwet artikel 6.2 jo art. 1a wed
 7. Wet bodembescherming artikel 6 tm 12, art. 13 jo art. 1a Wet Economische Delicten
 8. Visserijwet 1963
 9. Wet op de economische delicten artikel 1 kort en art. 1a, art. 2, art.6, bevoegdheden
 10. Vuurwerkbesluit artikel 2.3.6 ivm. art. 9.2.2.1 Wm jo art. 1a wed
 11. Wrakkenwet
 12. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.2. lid g en h jo art. 1a wed
 13. Opmaken proces – verbaal

Naar aanleiding van de gekozen punten zal er op maat een cursus worden gemaakt.

Doelgroep:
BOA handhavers met het taakgebied Milieu.

Cursusduur:
3 dagdelen, met een week er tussen.

Aantal deelnemers:
1 tot 8 personen

Milieu Proces-verbaal schrijven

Wat is het?
U bent belast met de strafrechtelijke handhaving van het milieuhygiënerecht en vanuit uw vakgebied weet u dat een proces-verbaal het belangrijkste sluitstuk is van uw opsporingsonderzoek. Het is een van de wettige bewijsmiddelen die in het Wetboek van Strafvordering wordt genoemd. Daarom zal een proces-verbaal ook aan wettelijke eisen moeten voldoen. Toch blijkt er in de praktijk nogal eens wat aan het proces-verbaal te mankeren, waardoor het Openbaar Ministerie niet kan vervolgen of de Economische politierechter op grond van uw schriftelijk werk de verdachte toch vrij moet spreken. Met deze cursus leert u om uw proces-verbaal op een professionele manier op te maken en met voldoende bewijskracht aan het O.M. aan te bieden.

Inhoud:
Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de wettelijke eisen waaraan een proces-verbaal moet voldoen en de waarde van het proces-verbaal is in het bewijsrecht. U wordt geïnformeerd over de irritaties van Economische Politierechters en parketsecretarissen die milieudossiers lezen. Zij moeten zich aan de hand van het proces-verbaal een beeld vormen van het vermoedelijk gepleegde strafbare feit.

Werkwijze:
De cursus is praktijkgericht, waarbij praktijkvoorbeelden en theorie elkaar afwisselen. U krijgt in de rol van verbalisant een waargebeurde(!) casus uit te werken die tijdens de contacturen wordt toegelicht. Vervolgens schrijft u zelf op eigen gelegenheid (thuis/werkplek) het proces-verbaal. De aangeleerde theorie past u bij het schrijven toe. De processen-verbaal worden gecorrigeerd en klassikaal behandeld. De cursist levert zo op een actieve wijze een bijdrage aan de leerdoelstellingen. U ontvangt een naslagwerk dat u zelfstandig kunt raadplegen bij het verwerken van de materie.

De cursist leert:
Het proces-verbaal op te zetten in een vaste structuur, die de leesbaarheid ten goede komt.
Een relatie te leggen tussen de bevoegdheden die u als BOA hebt en het vastleggen daarvan in het proces-verbaal.
Bij het schrijven van het proces-verbaal aandacht te besteden aan de eisen die het Wetboek van Strafvordering daaraan stelt.
Ambtelijk taalgebruik af en formuleert het proces-verbaal zodanig dat die qua inhoud en Nederlandse formulering begrijpelijk is.

De cursist kent:
Na afloop van deze cursus kunt u een in alle opzichten begrijpelijk proces-verbaal samenstellen. U weet uw bevoegdheden toe te passen in de opsporingspraktijk in relatie tot het op te maken proces-verbaal. Met de verworven kennis bent u niet alleen in staat een zaak uit te zoeken, maar die ook op schrift te zetten t.b.v. het O.M.

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor de milieuboa’s die zijn belast met de repressieve handhaving van de vrije veld delicten.

Cursusduur:
Contacturen/trainingsduur: 7 dagdelen

Zelfstudie:
6 praktijkcasussen die u zelf in een proces-verbaal moet uitwerken.

Afhankelijk van uw beginsituatie zal de cursus op maat worden aangeboden.
Vanzelfsprekend zullen de kosten door de duur en het op maat maken van de cursus bepaald worden.

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 -12 personen

Milieugevaarlijke stoffen en proces-verbaal

Wat is het?
Een stof is gevaarlijk als deze milieugevaarlijk is of één of meer van de volgende eigenschappen heeft: ontplofbaar, oxiderend, (zeer) licht ontvlambaar, (zeer) giftig, bijtend, irriterend of schadelijk. In het algemeen verstaan we onder een gevaarlijke stof een stof die kan leiden tot gezondheidsschade bij iedereen die met deze stof in aanraking komt. Als opsporingsambtenaar moet je weten wat te doen. MSTA zal je hierbij helpen door je een gedegen opleiding te geven.

Doel:
De risico’s kunnen inschatten, herkennen van gevaarlijke stoffen door middel van o.a. de etikettering. Een goed PV of mini PV kunnen uitschrijven.

Inhoud:
Etikettering
Praktijkgedrag / eigen veiligheid
Proces-verbaal in verschillende vormen (mini / lik-op-stuk/ aanvullend en uitgebreid)
Verband tussen de verschillende relevante wettenDe cursist kan:Herkenning gevaarlijke stoffen
De risico’s van de gevaarlijke stoffen
Milieugevaarlijke stoffen en haar etikettering herkennen
In de praktijk veilig omgaan met milieugevaarlijke stoffen
Een algemeen of aanvullend proces-verbaal opmaken
Een miniproces-verbaal juist invullen

De cursist heeft inzicht in:
De gevaren van milieugevaarlijke stoffen
Toezicht en opsporing
Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving

Cursusduur:
2 dagdelen

Aantal deelnemers:
8 tot 15 personen

Operational Auditing

Wat is het?
Hoe kunt u de kwaliteit van de beheersing van uw organisatie vergroten? Hoe kunt u ervoor zorgen dat u resultaatgericht kunt werken, waardoor u de afgesproken doelstellingen kunt halen? Hoe gaat u om met risico’s in uw organisatie? Kent u de risico’s die het behalen van uw doelstellingen in de weg staan? Hebt u hiervoor doeltreffende en doelmatige beheersmaatregelen getroffen zodat u uw resultaten veilig kunt stellen? (Operational) audit kan u helpen om uw organisatie door te lichten waardoor u de beoogde doelstellingen beter kunt halen.

Inhoud:
Operational auditing is een methodiek om een onderwerp, aspect daarvan of een proces door te lichten vanuit een managementkundige invalshoek. Het doel van zo’n audit is het geven van een oordeel of doen van een uitspraak over de kwaliteit van de beheersing van het geselecteerde onderwerp. Met andere woorden, in welke mate het management (of proceseigenaar) van het geselecteerde onderwerp in staat is zijn/haar processen te beheersen waardoor afgesproken doelen (i.c. het voorkomen van overtredingen) kunnen worden gerealiseerd.Om tot zo’n gefundeerd oordeel te komen, werken auditors met een referentiemodel of toetsingskader als resultaat van een vooronderzoek (de “soll”positie) en toetsen in de praktijk tijdens het veldonderzoek (de “ist”-positie) in hoeverre de aangetroffen situatie afwijkt van het toetsingskader. Bij geconstateerde afwijkingen zullen de oorzaken en risico’s daarvan in kaart worden gebracht en zal gekeken worden in hoeverre de door het management getroffen beheersmaatregelen om die risico’s af te dekken effectief dan wel efficiënt zijn. Op basis daarvan zal tot een oordeel worden komen in hoeverre het managementproces al dan niet “in control” is. Mede op basis hiervan kan het auditteam, al dan niet in samenspraak met de geauditeerde, tot verbetervoorstellen komen gericht op het voorkomen van overtredingen in de toekomst.

Cursusduur:
3 dagen. Optioneel is hier een coachingstraject aan te koppelen.

Aantal deelnemers:
8 tot 10 personen

Overheid en privaatrecht

Wat is het?
Een boeiende opleiding met veel praktijkcases, verzorgd door een docent die thuis is in zowel het privaatrecht als het bestuursrecht. In een interactieve setting wordt u geleid door de wereld van contracten, verhaal van schade, vennootschapsrecht en civiele procedures. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan!

Doel
Inzicht in het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht.
Kennis van de hoofdlijnen van het privaatrecht.
Inzicht in plaats van de overheid in het privaatrecht.
Begrip van de privaatrechtelijke risico’s van overheidshandelen.

Inhoud:
Onderscheid privaatrecht en publiekrecht / Personenrecht / handelingsbekwaamheid
Vennootschapsrecht / Publiekrechtelijke rechtspersonen / Verenigingen en stichtingen
Vertegenwoordiging van rechtspersonen / Personenvennootschappen / Onderscheid rechtspersonen en bestuursorganen / Goederenrecht / Verkrijging van goederen / Derdenbescherming / Goederen van de overheid / Eigendom, erfpacht en opstalrecht
Rechtshandelingen / Nietigheid en vernietigbaarheid van rechtshandelingen / Volmacht
Verbintenissenrecht / Contractenrecht / Algemene voorwaarden / Overeenkomsten met de overheid / Beginselen van behoorlijk bestuur in het privaatrecht / Aanbestedingsrecht
Wanprestatie / Koopovereenkomst / Huurrecht / Verzekeringsrecht / Overeenkomst van opdracht /Aansprakelijkheidsrecht / Onrechtmatige daad / Aansprakelijkheid van de overheid / Rechtmatige overheidsdaad / Instellen rechtsvorderingen / Civiele procedure
Executie- en beslagrecht / Executoriale titel / Faillissementsrecht

De uitleg van de theorie wordt verlevendigd met vele voorbeelden uit de praktijk van de docent. Na iedere uitleg van een onderdeel worden opdrachten gemaakt en in de groep behandeld. Aan de hand van gerichte vragen zullen de deelnemers een aantal uitspraken van rechtelijke instanties analyseren. Na deze beoordeling worden de uitspraken in de groep besproken.

Toets:
Indien gewenst, kan de cursus worden afgesloten met een toets.

Doelgroep:
Ambtenaren van ministeries, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen.
Medewerkers van zelfstandige bestuursorganen, inspectiediensten en woningcorporaties.
Medewerkers van organisaties en bedrijven die met de overheid samenwerken of aan wie de overheid taken heeft toevertrouwd.

Niveau:
HBO werk- en denkniveau

Cursusduur:
3 dagen in een periode van 3 weken

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 en maximaal 12 personen

Permanente Her- en Bijscholing Domein 1

Wat is het?
Er is één basis BOA opleiding voor alle domeinen, aangevuld met een domeingerichte Permanente Her- en Bijscholing (PHB) per domein. Deze PHB geldt nog niet voor alle domeinen. Deze Permanente Her- en Bijscholing geldt voor Domein 1, 2, 3 en 4. Het systeem van Permanente Her- en Bijscholing wordt modulair opgezet en beslaat telkens een periode van vijf jaar. Binnen deze vijf jaar dienen de vier modulen met een voldoende score te zijn afgerond. Hierna kan de akte van de Van Oude naar Nieuwe BOA – overgangsregeling.
Heeft u uw BOA getuigschrift behaald voor 1 oktober 2012 dan valt u nog onder de oude regeling en dient u uw BOA basis getuigschrift nog een keer te behalen. Daarna dienen de BOA’s in de domeinen 1 en 2 binnen een jaar na aktedatum, module 1 van het PHB traject te behalen. Door de vier PHB modulen binnen vijf jaren te behalen blijft de BOA akte geldig. Indien u voor een onderdeel van de PHB gezakt bent en deze niet binnen de genoemde vijf jaren behaald, vervalt de BOA akte en dient u opnieuw het BOA basis getuigschrift te behalen. Voor domein 3 is de PHB in 2014 ook van start gegaan. Domein 4 volgt met de branchevereniging tot op heden een eigen traject.Toelatingseisen:
Een kandidaat heeft slechts toegang tot het examen als zijn examendossier voldoet aan de door de examencommissie gestelde eisen. Het examendossier bevat de volgende bewijsstukken:
• een geldige boa-akte;
• een kopie geldig identiteitsbewijs.

Module 1 (WKPV I) Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I (Strafrecht)
Inhoud:
De deelnemer:
• Krijgt de artikelen door de docent met veel praktijkvoorbeelden /casuïstiek uitgelegd.
• Krijgt examentraining aan de hand van oefentoetsen die samen met de docent nabesproken worden.
• Kan de geleerde stof in de dagelijkse praktijk toepassen.
Tijdens deze cursus zal één dagdeel aan examentraining worden besteed.

Examen:
Dit examen bestaat uit 40 vragen betreffende strafrecht. Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 29 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 60 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij inzicht in foutief beantwoorde vragen.

Module 2 (WKPV II) Wettelijke kader Publieke Veiligheid II (Milieu, APV en bijz. wetgeving)
Inhoud:
De deelnemer:
• Krijgt de artikelen die aan WKPV II- Milieu, APV en bijzondere wetgeving toegekend zijn door de docent met veel praktijkvoorbeelden /casuïstiek uitgelegd.
• Krijgt examentraining aan de hand van oefentoetsen die samen met de docent nabesproken worden.

Examen:
Dit examen bestaat uit 60 vragen betreffende APV, milieu en bijzondere wetten. Om het examen met een voldoende af te ronden dient men minimaal 42 vragen goed te beantwoorden. De tijdsduur van het examen is 80 minuten. Na afloop ontvangt de kandidaat direct de uitslag en krijgt hij inzicht in foutief beantwoorde vragen.

Module 3 Sanctionerend optreden
De deelnemer:
• Ziet toe op orde en veiligheid in het publieke domein, kan een de-escalerend gesprek voeren en een combibon uitschrijven.
• Kan een surveillance voorbereiden
• Hulpmiddelen zijn goed onderhouden en gereed voor gebruik.
• Waar nodig is visie en advies wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden gegeven.

Examen:
De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de uitgeschreven combibon worden beoordeeld.

Module 4 Dienstverlening en calamiteiten
De deelnemer:
• leert om te gaan met portofoon en NATO-alfabet.
• leert de relevante Wet- en regelgeving.
• leert goed op de juiste wijze te communiceren.
• leert kaart te lezen.
• Timemanagement .
• Gemeenschappelijke veiligheidszorg.
• Leert hoe te surveilleren, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.

Examen:
De kandidaat laat zien dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt. Zijn optreden en de opgemaakte rapportage worden beoordeeld.

Eisen aan de rapportage:
– Begrijpelijk en in een logische volgorde opgesteld,
– Geeft een 3e persoon inzicht in wat er gebeurd is en
– Geeft antwoord op de 7W’s (wie, wat, waar, wanneer, waarom, waarmee, (op welke) wijze).

PHB Domein 2

Wat is het?
Het domein voor de BOA’s die zich bezighouden met natuur en milieu, voedsel & warencontroles, dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving en infrastructuur (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte). Een milieuboa is in hoofdzaak belast met de opsporing van (economische) milieudelicten. Van iedere milieuboa wordt verlangd dat hij gedurende de 5 jaar dat zijn boa-akte geldig is, een viertal verplichte modules volgt, die elk worden afgesloten met een toets. Dit komt neer op één module per jaar, waarbij in het jaar van verlenging geen nieuwe module wordt gevolgd. Dat jaar kan worden gebruikt om niet behaalde modules te herkansen. De modulen bestaan uit 3 contactdagen. Nadat alle vier modulen met een voldoende zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende milieuboa met 5 jaar worden verlengd, zonder het basisdiploma opnieuw te moeten behalen.

Bekwaamheidseis
De bekwaamheidseis bestaat uit het BOA examen (het BOA-getuigschrift), een aanvullend opleidingsprogramma, genaamd: “de vervolgopleiding”.De Permanente her- en bijscholing (PHB) bestaat uit vier modules. Doormiddel van aangepaste casuïstiek krijgen de blauwe, groene en grijze BOA’s maatwerk aangeboden.

Modulen A en B
Dit betreft twee theoretische modulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.

Modulen C en D
Dit betreft twee vaardigheidsmodulen. Deze modulen worden voor iedere 5-jarige PHB cyclus opnieuw samengesteld.De modulen bestaan uit casussen waarin de beslissingen die een BOA kan nemen aan de orde komen en vanuit de casus onderbouwd worden met theorie. Welke keuzes heb je als BOA? Wanneer neem je welke beslissing? Welke instrumenten heb je als toezichthouder en BOA tot je beschikking?Tijdens de lesdagen staat de praktische toepasbaarheid centraal. Daarom wordt er veel geoefend tijdens de lesdagen.

Opleidingscommissie:
De opleidingsprogramma’s en de uitvoering daarvan zullen met enige regelmaat worden geëvalueerd om te bezien of hierin verandering moet worden aangebracht. Het initiatief hiervoor komt te liggen bij de opleidingscommissie.

Examencommissie:
De door de Minister van Veiligheid en Justitie ingestelde examencommissie bewaakt de kwaliteit van de examens of toetsen aan de hand van de beschreven competenties.

Vervallen van opsporingsbevoegdheid:
Indien niet (tijdig) wordt voldaan aan de aanvullende opleidingseisen, is er niet voldaan aan de milieuboa bekwaamheidseis en zal de titel van opsporingsbevoegdheid worden ingetrokken.
Als een milieuboa door niet aan zichzelf of zijn werkgever verwijtbare omstandigheden, niet in staat is tijdig de permanente her- en bijscholing te volgen, dan wel de vervolgopleiding binnen één jaar na de afgiftedatum van de akte van beëdiging, met goed gevolg af te ronden, kan de Minister van Veiligheid en Justitie op verzoek van de werkgever afwijken van de genoemde termijnen.

Ontheffing van cursusonderdelen:
Het is mogelijk om van de verschillende modulen van de Permanente her- en bijscholing ontheffing te verkrijgen bij wegens eerdere, met succes afgeronde gelijkwaardige modulen uit andere PHB cyclussen.

Cursusduur:
De cursusduur zal voor iedere module afzonderlijk worden vastgesteld door de examencommissie.

Aantal deelnemers:
Minimaal 10 personen, maximaal 16 personen.

PHB Domein 3

Wat is het?
Voor iemand die voor het eerst BOA wordt blijft gelden dat de Basisbekwaamheid BOA (rechtskennis en Gespreks- en Benaderingstechniek + uitschrijven van de Combibon) behaald moet worden in een theorie-examen en een praktijkexamen. Het jaar daarop gaat deze persoon module 1 van de PHB in Domein 3 doen. Het jaar daarop (jaar 2) module 2, het jaar daarop (jaar 3) module 3 en het jaar daarop (jaar 4) module 4. In jaar 5 heeft de kandidaat vrij. Indien de kandidaat voor een onderdeel zakt dient binnen 2 jaar deze module alsnog behaald te worden, anders vervalt de opsporingsbevoegdheid.

Inhoud modulen:
De inhoud van de modulen in de PHB voor domein 3 zijn als volgt:Module 1: Wettelijke kaders onderwijs generiek (algemene wetgeving).
Module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek (o.a. Algemene Wet, Bestuursrecht, Leerplichtwet,
Wet op de rechterlijke organisatie enz.).
Module 3: Sanctionerend optreden (dossierkennis, opmaken proces-verbaal, verhoortechnieken met
acteur).
Module 4: Afhandeling en netwerk (o.a. rechtbanktraining).Aanbod:Cursisten kunnen in hun eigen tempo de lesstof bestuderen alvorens ze zich inschrijven voor het examen bij ExTH.

Module 1 Wettelijke kaders onderwijs generiek (WKOg)
Deze module bestaat uit:
– Wetboek van Strafrecht
– Wetboek van Strafvordering
– Besluit BOA
– Algemene Wet Bestuursrecht
– Wet Rechterlijke Organisatie
– Grondwet
– Burgerlijk Wetboek

Module 2 Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOs)
Deze module bestaat uit:
– Bevoegdheden op grond van de Awb
– Artikelen uit de Leerplichtwet 1969
– Wet bescherming persoonsgegevens
– Artikelen uit het Wetboek van strafvordering
– Wet op de rechterlijke organisatie

Dit betreft specifieke vakgerichte wetgeving uit de Leerplichtwet 1969 en aanvullende wetgeving.
Cursisten worden hierin ondersteund door de uitgebreide digitale leeromgeving LOI Campus, waar alle onderwerpen van de opleiding, de vorderingen en alle andere studiefaciliteiten die bij de opleiding horen (o.a. kennistrainer, mediatheek en overige informatie) beschikbaar worden gesteld. Daarnaast worden cursisten op afstand begeleid door vakdeskundigen.

Module 3 (3 daagse) Sanctionerend optreden
Deze module bestaat uit:
– Het bestuderen van een dossier (toezicht houden en signaleren).
– Het verhoren van een getuige (toezicht houden en signaleren).
– Verhoren van een verdachte (sanctionerend optreden).
– Het schrijven van een proces-verbaal (afhandelen sancties).

Module 4 (2 daagse training) Afhandeling en netwerk
Deze module bestaat uit:
– Bestuderen van de casus en relevante wet en regelgeving kunnen benoemen.
– Aangeven of en wanneer de casus ingebracht kan worden.
– Ketenpartners benoemen inclusief de relevantie ervan.
– Jurisprudentie op dit gebied kunnen benoemen.
– Plan van aanpak maken (stappenplan).
– De casus wordt verdedigd in een zitting (praktijksimulatie).

PHB domein III versneld:
Gebruikelijk worden de 4 PHB modules gevolgd in een periode van 5 jaar. Elke BOA Onderwijs, waarvan de opsporingsbevoegdheid moet worden verlengd in 2014, 2015, 2016 of 2017 dienen de 4 modules versneld te volgen om de bevoegdheid tijdig te kunnen verlengen.

Toetsing:
De theoriemodules WKOg en WKOs worden beide getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen op de computer.
De praktijkmodules worden getoetst met een praktijkexamen, waarin de kandidaat toont hoe hij op de juiste wijze optreedt in een praktijkcasus met een acteur. Bij de module Sanctionerend optreden moet daarnaast een proces-verbaal worden geschreven. Al deze examens worden gefaciliteerd door ExTH.

Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB)

Wat is het?
De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar 2005 verplicht elke BOA die geweldsbevoegdheid heeft, zowel met als zonder geweldsmiddelen om één keer per jaar zowel voor theorie geweldsbeheersing als aanhouding- en zelfverdedigingvaardigheden een toets af te leggen. MSTA heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen gericht op het vergroten van de fysieke weerbaarheid van medewerkers en trainingen RTGB. Uitgangspunt daarbij is vroegtijdige herkenning en het voorkomen en tegengaan van agressief gedrag. MSTA verzorgt op de beroepspraktijk van de medewerkers gebaseerde trainingen waarbij theorie en praktijk door middel van praktische oefeningen en rollenspelen functioneel wordt aangeleerd en getraind. Voor MSTA zijn kernwaarden bij het leveren van haar bijdrage aan een veilige publieke taak: respect, kwaliteit en integriteit.

Doel
Als resultaat van deze RTGB-training wordt gezien dat de medewerkers:
• Voor zowel het theoretische (GB) als praktische deel (AZ) worden voorbereid op de eindtermen van het examen RTGB en met goed gevolg het examen afleggen welke wordt afgenomen door het Bureau Examinering van de politieacademie;
• Behoudens de op het examen te demonstreren vaardigheden/technieken in staat zijn deze technieken functioneel toe te passen;
• Ervaren hebben hoe houding en gedrag van invloed zijn op de beheersing van situaties waarin agressie of geweld dreigt;
• In teamverband van elkaars ervaringen hebben kunnen leren;
• Met de trainer een goede werkrelatie hebben kunnen opbouwen;
• De medewerkers een meer professionele en toegankelijke uitstraling naar het publiek hebben en goede sociale vaardigheden gebruiken;
• Goede en veilige samenwerking bewerkstelligen alsmede redelijk en gematigd kunnen toepassen van geweld indien noodzakelijk.

Trainer Coach

Wat is het?
Een ieder die leiding of les geeft zou deze opleiding gevolgd moeten hebben. MSTA beschikt over een professionele en goed doordachte opleiding voor trainers en coachen. Een cursist de vereiste stof aanleren is één ding. Een deelnemer zijn kwaliteiten en verbeterpunten zelf laten ontdekken en er mee aan de slag gaan is wellicht nog belangrijker en vereist vakbekwaamheid. Trainen en coachen is een vak apart. Deze cursus geeft jou als coach de uitstraling, het vertrouwen en de professionaliteit waar een cursist of werknemer recht op heeft. Effectiviteit van de trainer coach draagt voor een belangrijk deel bij tot het goed functioneren van werknemers en een prettige frisse werksfeer. Het hoogst haalbare rendement uit mens en organisatie hangt af van hoe er gecoacht, getraind en opgeleid wordt.

Doel
De cursist leert en kent:
– Goed te communiceren.
– Hij/zij weet in korte tijd een vertrouwensrelatie aan te gaan en deze positief uit te bouwen.
– Geeft goede en eerlijke feedback.
– Weet kernkwaliteiten van zichzelf en van een ander snel te ontdekken en verder te ontwikkelen.
– Leert de verschillende leerstijlen te kennen en voor zichzelf of op anderen toe te passen.
– De trainer en coach weet de intrinsieke motivaties bij medewerkers te versterken.
– Goede omgang met bezwaren en weerstanden, veranderingen roepen altijd wel weerstanden op, de wijze waarop je medewerkers hierin betrekt is van belang.
– Hij/zij zal in staat zijn situatiegericht te coachen: taakvolwassenheid, situatie en belang bepalen in hoge mate welke coaching stijl effectief is; wat en hoe pas je dit toe.
– De trainer coach zal in staat zijn om als onderwijzer op te treden. Hij weet op een goede, snelle en effectieve wijze de leerstof op anderen over te brengen

Verkeersregelaar voor BOA’s en Politie

Wat is het?
In de trainingen worden de volgende aspecten behandeld:
• Kleding
• Waarneming
• Reactietijd
• Remweg
• Stopafstanden
• Veiligheid in het verkeer
• Aansprakelijkheid
• Verkeer regelen in de praktijk
• Dynamisch regelen
• Aanwijzingen niet opvolgen
• Politieprocessen
• Aspecten voor Politiemensen en Buitengewone Opsporingsambtenaren
• Het optreden/regelen bij politieacties.Doel:
Na deze cursus is de cursist in staat om:
• Kijk op kruisingen (soort, aard en complexiteit van verkeer op kruisingen)
• Verkeersinzichtelijk een grote en complexe kruising regisseren
• Een juiste inschatting maken van remweg en reactietijd van rijdend verkeer (kennis van stopafstanden bij verschillende snelheden en weersomstandigheden)
• Op juiste wijze het verkeer regelen met gebruikmaking van de wettelijk voorgeschreven tekens (aanwijzingen geven)
• De relevante verkeersregels en tekens te interpreteren
• Juiste en veilige wijze stopteken geven o.a. bij verkeerscontroles
• Politieprocessen Verkeerscirculatie en Afzetten beheren.

Verkeersregelaar

Wat is het?
Aanstelling als volledig landelijk (regionaal of gemeentelijk) bevoegde verkeersregelaar conform de wettelijke regeling verkeersregelaars 2009 nodig? Met de meest moderne technieken en meest ervaren docenten behalen wij de beste en hoogste resultaten.

Doel:
Een volledig en landelijke bevoegde verkeersregelaar opleiden.Inhoud:Een juiste inschatting maken van remweg en reactietijd van rijdend verkeer (kennis van
stopafstanden bij verschillende snelheden en weersomstandigheden)
Op juiste wijze het verkeer regelen met gebruikmaking van de wettelijk voorgeschreven tekens
(aanwijzingen geven)
Veilig te werken in het verkeer
De relevante verkeersregels en tekens te interpreteren

De cursist kent:
Na afloop van deze cursus is de cursist in staat, met gebruikmaking van de juiste tekens, het verkeer te regelen. In de trainingen worden de volgende aspecten behandeld:
Kleding
Minimum leeftijd
Waarneming
Reactietijd
Remweg
Stopafstanden
Veiligheid in het verkeer
Aansprakelijkheid
Verkeer regelen in de praktijk
Dynamisch regelen
Aanwijzingen niet opvolgen
Hoe om te gaan met onwillige weggebruikers

Cursusduur:
6 dagdelen, 3 dagen, achter elkaar gepland.

Examen:
Een theoretische toets is een verplicht onderdeel van het examen.
Het praktijkexamen wordt verzorgd door de stichting verkeersregelaars Nederland en de Politieacademie.

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers

NB:
De cursus kan met een extra dag worden verlengd door training: Omgaan met agressie in het
verkeer. Een training waarbij in de praktijk geoefend wordt met een acteur die nauwgezet de
agressie elementen van verkeersdeelnemers nabootst.

Hierdoor weet de cursist hoe hij precies wel of niet moet reageren (soms non-verbaal) op
agressie.

Eendaagse opfristraining. Onder begeleiding van een ervaren coach nog eens een paar uurtjes op
een kruising verkeer regelen.

Verkeersstops

Wat is het?
Soms is het nodig om het verkeer op rijkswegen en provinciale wegen tijdelijk stil te zetten. Werkzaamheden, ongevallen of anderszins, hoe hinderlijk dit ook is, maken het dat het verkeer stopgezet moet worden. Dit is geen eenvoudige en tegelijkertijd een zeer verantwoordelijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde weginspecteurs van Rijkswaterstaat of agenten van het Korps landelijke politiediensten. MSTA heeft die politiemensen in dienst die met veel ervaring en deskundigheid deze cursus zal verzorgen.

Doel
Op verantwoorde, veilige en deskundige wijze verkeerstop uitvoeren.

Inhoud:
• Uitwisselen van ervaringen
• Kennis van de “ins en Outs” verkeersstop zoals de verschillende praktijkscenario’s en
beroepskritische situaties
• De wettelijke grondslag, de bevoegdheden, de aanstelling als verkeersregelaar, het gebruik van de verlichte transparant, de verplichting tot stoppen en de aansprakelijkheid
• Veiligheidsaspecten en het op uniforme wijze uitvoeren verkeersstops
• Met de opgedane kennis op de oefenbaan veilige verkeersstops uitvoeren
• De autodrip op de juiste wijze bedienen
• Het afleggen van de proeve van bekwaamheid

Op de eerste dag wordt in de ochtend de theorie behandeld en in de middag worden verkeersstops uitgevoerd op een oefenbaan.
Op de tweede dag wordt er geoefend in de praktijk en bestaat uit het afleggen van de proeve van bekwaamheid. Deze proeve bestaat uit ten minste drie verkeersstops op de openbare weg, waarbij de eerste twee oefenmomenten zijn. Bij de derde keer moet dan minimaal 90% van de punten van het beoordelingsformulier met voldoende beoordeeld worden.

Na deze cursus is de cursist in staat om:
• op een veilige en uniforme wijze een dynamische verkeersstop uit te voeren.

Cursusduur:
De cursus bestaat uit twee dagen.

Aantal deelnemers:
6 tot 8 deelnemers op de eerste dag.

De proeve van bekwaamheid wordt individueel afgelegd.

Wet Mulder

Wat is het?
Deze wet bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht. Steeds meer en vaker worden boetes op deze wijze afgehandeld. Voor jou als handhaver noodzakelijk hier goede kennis van te nemen en erin te oefenen.Doel Omgaan met wettelijke bepalingen gesteld in de Wet Mulder/ Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en ervaring opdoen in het uitschrijven hiervan.

Inhoud:
Uitgangspunten van de Wet Mulder
De betrokkene en de gedraging
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau en het O.M.
Administratief recht en strafrecht
Bevoegdheden
Dwangmiddelen
Jurisprudentie

De cursist kan:
Wettelijke bepalingen gesteld in deze wet toepassen
Het feitenboekje hanteren
Een beschikking opmaken

Doelgroep:
Opsporingsambtenaren: handhavers, BOA’s etc.

Cursusduur:
1 dag, 2 dagdelen

Aantal deelnemers:
8 tot maximaal 12 personen

Wegenverkeerswet en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Wat is het?
Goede kennis van de op je werk betrekking hebbende artikelen in de wegenverkeerswet, het RVV en het kentekenreglement zijn van essentieel belang om je vak goed uit te oefenen. Er is niets zo veranderlijk als het verkeer. Zorg dat je bij blijft. MSTA houdt nauwkeurig bedoelde ontwikkelingen bij en is altijd up to date als het om wetgeving en de praktijk gaat.

Doel
De benodigde kennis opdoen van de voor jou zo belangrijke wet- en regelgeving met betrekking tot je handhavingstaken en/of parkeercontroleur.

De cursist kan:
Omgaan met wettelijke bepalingen gesteld in de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

Doelgroep:
Parkeercontroleurs en gemeentelijk handhavers.

Inhoud:
Wegenverkeerswet 1994
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
Kentekenreglement
Wegsleepregeling
Jurisprudentie

Cursusduur:
4 dagdelen