Meldpunt Agressie tegen BOA’s

Klik hier om direct contact op te nemen met het Meldpunt Agressie tegen BOA’s.

Meldpunt Agressie tegen Boa’s (MAB)

boa_toezichthouder_weert_460In Nederland zijn meer dan 30.000 Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (Boa’s ) actief, zij vervullen een belangrijke rol op het gebied van toezicht en handhaving. Boa’s hebben opsporings- en geweldsbevoegdheden die zijn gekoppeld aan de taak die zij uitvoeren. Deze taken zijn vertaald naar zes domeinen. Van alle boa’s werkt bijna de helft in het domein ‘generieke opsporing’. Ze werken dan bijvoorbeeld bij de Douane, de Koninklijke Marechaussee of de politie.
Een Boa is geen politieagent maar kan wel verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Boa’s die veel contact hebben met het publiek, krijgen helaas ook met grote regelmaat te maken met tegen hen gerichte agressie en/of geweld.

Met de oprichting van de Nationale politie is de politie aansturing centraler geworden, de korpschef voert het beheer over de gehele politie. Deze is verantwoording schuldig aan de minister van Veiligheid en justitie. Het is dus logisch dat, nu burgemeesters niet langer het beheer hebben over de politie, zij steeds vaker hun toevlucht nemen tot een eigen toezicht- en handhavingsapparaat. Het lijkt erop dat er via een omweg een nieuw soort gemeentepolitie is ontstaan. Veel politietaken zijn overgenomen door een verzameling aan boa’s, particuliere beveiligers e.d. Het lijkt erop dat deze groep in het gat springt dat is ontstaan en zij richten zich op, voor burgers belangrijke, zaken als overlast, kleine ergernissen en andere zaken die de veiligheidsperceptie beïnvloeden. Deze contacten met de burgers maakt dat er helaas ook een grote groei te zien is wanneer het gaat over agressie en/of geweld richting handhavers. Je ziet bijvoorbeeld vaak agressie ontstaan bij het uitschrijven van een bekeuring of wanneer iemand aangehouden is en de overdracht naar de politie te lang op zich laat wachten. In deze tijd keert het publiek zich vaak tegen de handhaver(s) met alle gevolgen van dien.

Het is tot op heden nog steeds onduidelijk om hoeveel incidenten het per jaar gaat. Er wordt binnen de politiek gepleit voor een landelijk registratiesysteem. Hiermee zou er zicht komen op de hoeveelheid gevaarlijke situaties. Dit is een eerste begin maar met een registratiesysteem is er nog geen helpende hand voor de boa zelf. De registratie zou mede moeten gaan bepalen op welke manier de boa uitgerust moet worden. Dit zijn zaken die zeker belangrijk zijn, maar wat gebeurt er nu wanneer je als boa zelf slachtoffer bent geworden van agressie en/of geweld? De ervaring leert dat de boa zich vaak niet gehoord of gesteund voelt door de organisatie waar hij of zij voor werkt of door de politie.

Eigen veiligheid boa
Wanneer je werkt voor een goede werkgever ben je als boa fysiek getraind met betrekking tot agressie en geweld. Ook is het van belang dat er goed beoordeeld is of je met de juiste geweldsmiddelen bent uitgerust. Helaas is het nog uitzonderlijk te noemen wanneer je werkt binnen een omgeving of organisatie waar een afdoende samenwerking met de politie is gerealiseerd, ten tijde van agressie en/of geweld. Ook is de organisatie vaak onbekend met registratie van meldingen en om noodzakelijke vervolgstappen te zetten na een incident. Ook het traject van nazorg en het doen van aangifte is veelal onbekend, waardoor de boa zich na een incident vaak alleen voelt staan. Hier is vaak geen sprake van onwelwillendheid maar van onbekendheid bij de werkgever, zij weten niet hoe te handelen in dergelijke gevallen.

Meldpunt Agressie tegen boa’s (MAB) kan u hier wel bij van dienst zijn.

Agressie
Er is sprake van agressie en intimidatie wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Welke vormen van agressie bestaan er:

  • Verbale agressie (uitschelden, schreeuwen, fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden).
  • Fysieke agressie (schoppen, duwen,slaan, spugen, vernielen of beroven).
  • Psychische agressie (iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen).

Een ieder reageert anders op agressie en/of geweld. Het heeft een grote impact om tijdens je werk hiermee te maken te krijgen. Niet zelden leidt dit tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten zoals angstgevoelens, slaapstoornissen en psychosomatische (lichamelijke) klachten.

Het is dus van dermate groot belang dat er goed gehandeld wordt wanneer de boa te maken krijgt met agressie- en of geweld. Een goede opvang en steun na een incident maken dat deze negatieve ervaring voor de boa beter te verwerken is. Dit maakt dat er minder of geen verzuim van het werk ontstaat na een dergelijk incident.

Wat kan het Meldpunt Agressie tegen Boa’s voor u betekenen?

Hans Mink, oprichter van het Meldpunt Agressie tegen boa’s, is zeer ervaren in het opvangen en begeleiden van boa’s bij agressie en/of geweldsincidenten. Door de jarenlange ervaring hiermee weet hij goed wat geweldsincidenten bij de werknemer teweeg brengen en waar de behoefte op dat moment veelal ligt.

Wat kunt u als boa doen bij een agressie en/of geweldsincident:

  • Als u geen lid bent van Meldpunt Agressie tegen boa’s dan kunt u middels het contactformulier op onze website (www.msta.nl) dit incident melden. Wij registreren dit incident, maar u kunt dan geen gebruik maken van onze opvang en nazorg. Ook niet als u na het incident direct lid wordt. Dit geldt dan weer wel voor een eventueel volgend incident.
  • Als u wel lid bent van Meldpunt Agressie tegen boa’s en u wordt geconfronteerd met een agressie en/of geweldsincident handelt u als volgt:
  • Neem contact op met het Meldpunt Agressie tegen boa’s. Dit kan middels het contactformulier op onze website (www.msta.nl) of indien zeer urgent ook telefonisch.
  • Hierna wordt er zo spoedig mogelijk door het Meldpunt contact met u opgenomen. Na een eerste telefonische inventarisatie zal er (indien gewenst) een afspraak gemaakt worden voor een intake. Dit zal veelal binnen 48 uur na het incident plaatsvinden.
  • Tijdens de intake zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Dit plan omvat o.a. het in kaart brengen van het incident en zullen de stappen omschreven worden die uitgevoerd gaan worden. Dit kan b.v. het doen van aangifte zijn bij de politie en het overleg voeren met uw werkgever. Mocht er een daadwerkelijke aangifte bij de politie volgen dat zal het Meldpunt u hierbij begeleiden door het maken van een afspraak voor het doen van aangifte bij de politie als ook daadwerkelijk meegaan op het moment van de aangifte, indien dit door de boa gewenst wordt. Indien gewenst wordt uw begeleider dan de liaison tussen u en de politie.
  • Hierna volgt er een nazorgtraject waarbij er middels telefonische contacten gemonitord wordt hoe het met u gaat en kunnen vragen en of problemen als gevolg van het incident besproken worden. Indien gewenst en noodzakelijk kan dit ook in een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Om van de diensten van Meldpunt Agressie tegen Boa’s gebruik te kunnen maken kunt u lid worden, dit voor een bedrag van € 10,00 per maand. Het Meldpunt Agressie tegen Boa’s maakt gebruik van een landelijk netwerk van professionele begeleiders. Het maakt dus niets uit waar u uw werkzaamheden uitvoert.

Voor aanmelding dient u het contactformulier op onze website volledig in te vullen. Mocht u nadere telefonisch informatie wensen met betrekking tot uw inschrijving dan kunt u bellen naar het telefoonnummer, vermeld op onze website. Vanaf het moment dat u zich bij ons heeft aangemeld als lid kunt u (indien nodig) meteen gebruik maken van onze diensten.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, uw lidmaatschap met het Meldpunt Agressie tegen Boa’s willen beëindigen, dan kunt u dit eveneens middels het contactformulier melden.

Uw lidmaatschap wordt dan aan het einde van de kalendermaand van de meldingsdatum beëindigd.

Contactformulier Meldpunt Agressie tegen BOA’s.